แสดงข้อมูลศูนย์บริการ

แสดงข้อมูล

ลำดับที่
ชื่อศูนย์บริการ
หมู่บ้าน ผู้รับบริการ ครู นักเรียน ช่างชุมชน ซ่อม/คน สร้าง/คน พัฒนา/คน
1
315 4,978 511 609 31 5,023 / 3,678 52 / 870 15 / 430
315 4,978 511 609 31 5,023 52 15
จำนวน 1 รายการ