1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน

สถานศึกษาเข้าร่วม
181
สถานศึกษา
หลักสูตรอบรม
74
วิชา 96 วิทยากร
ช่างชุมชนสมัครใจ
847
ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น
ผู้เข้าฝึกอบรมช่างชุมชน
886
คน