ข้อมูลกิจกรรมอาชีวะพัฒนา

ลำดับ ปี สถานศึกษา สถานที่/ประเภท รายการซ่อม สถานะโครงการ จังหวัด
2564 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี โรงเรียนวัดถ้ำองจุ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
2021-09-15 10:28:09
ข้อมูลถูกต้อง กาญจนบุรี
2564 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โรงเรียนสียัดพัฒนา
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนอนุบาล
2022-03-25 12:10:03
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ฉะเชิงเทรา
2564 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดจุฬามณี
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนและครู
2021-08-19 21:14:16
ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
2022-04-06 11:06:04
ข้อมูลถูกต้อง สระแก้ว
2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โรงเรียนบ้านโคกไพล
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน
2022-04-06 12:35:04
ข้อมูลถูกต้อง สระแก้ว
2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
2022-04-06 11:34:04
ข้อมูลถูกต้อง สระแก้ว
2564 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
2021-09-02 02:06:09
ข้อมูลถูกต้อง เพชรบุรี
2564 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี โรงเรียนบ้านห้วยทรายประชาสรรค์
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมโรงอาหาร
2021-09-02 02:57:09
ข้อมูลถูกต้อง เพชรบุรี
2564 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี โรงเรียนบ้านหุบกะพง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมโรงอาหาร
2021-09-02 02:58:09
ข้อมูลถูกต้อง เพชรบุรี
2564 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมบ้านพักครู
2021-09-13 10:45:09
ข้อมูลถูกต้อง เพชรบุรี
2564 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมหอพักนอนนักเรียน
2022-04-18 01:46:04
ข้อมูลถูกต้อง อุทัยธานี
2564 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารประกอบอาคารอเนกประสงค์
2022-04-18 01:23:04
ข้อมูลถูกต้อง อุทัยธานี
2564 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โรงเรียนบ้านแม่ตื่น
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมลานกิจกรรมอนุบาล
2021-09-13 12:07:09
ข้อมูลถูกต้อง ตาก
2564 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โรงเรียนบ้านสามหมื่น
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องสมุด
2021-09-13 01:51:09
ข้อมูลถูกต้อง ตาก
2564 วิทยาลัยเทคนิคปัว โรงเรียนทุ่งช้าง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน
2021-08-27 02:19:08
ข้อมูลถูกต้อง น่าน
2564 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
2021-08-25 10:54:08
ข้อมูลถูกต้อง น่าน
2564 วิทยาลัยเทคนิคน่าน โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
2021-08-24 10:20:08
ข้อมูลถูกต้อง น่าน
2564 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โรงเรียนบ้านโซกม่วง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องพักครู
2022-04-07 09:19:04
ข้อมูลถูกต้อง สุโขทัย
2564 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมพื้นโรงอาหาร
2021-09-23 01:48:09
ข้อมูลถูกต้อง อุตรดิตถ์
2564 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
2021-09-22 11:19:09
ข้อมูลถูกต้อง อุตรดิตถ์
2564 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โรงเรียนปางอุ๋ง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียน
2021-09-14 04:18:09
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เชียงใหม่
2564 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร โรงเรียนบ้านหนองคอง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
2021-09-14 02:07:09
ข้อมูลถูกต้อง มุกดาหาร
2564 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร โรงเรียนบ้านแก้งนาง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
2022-03-25 03:39:03
ข้อมูลถูกต้อง มุกดาหาร
2564 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โรงเรียนบ้านขุนหาญ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง อาคารเรียน
2021-08-31 03:04:08
ข้อมูลถูกต้อง ศรีสะเกษ
2564 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และผนังอาคารเรียน
2021-09-16 09:48:09
ข้อมูลถูกต้อง อุบลราชธานี
2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ
2021-11-09 11:02:11
ข้อมูลถูกต้อง อุบลราชธานี
2564 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โรงเรียนบ้านโจรก
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมผนังอาคารเรียน
2021-08-31 10:04:08
ข้อมูลถูกต้อง สุรินทร์
2564 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนวไลย
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมโรงกรองน้ำ
2021-09-01 12:35:09
ข้อมูลถูกต้อง ประจวบคีรีขันธ์
2564 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าโอน
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
2022-03-31 02:21:03
ข้อมูลถูกต้อง สงขลา
2564 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก โรงเรียนบ้านสาเมาะ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
2021-09-01 04:05:09
ข้อมูลถูกต้อง นราธิวาส
2564 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
2021-09-14 10:18:09
ข้อมูลถูกต้อง กาญจนบุรี
2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักเรียน นักศึกษา
2022-04-27 09:52:04
ข้อมูลถูกต้อง พระนครศรีอยุธยา
2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมรั้วหอพักนักเรียน นักศึกษาหญิง
2021-09-15 02:32:09
ข้อมูลถูกต้อง ราชบุรี
2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักเรียน นักศึกษา
2022-03-31 05:22:03
ไม่ระบุ สระแก้ว
2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักเรียนชาย
2021-08-19 21:14:16
ไม่ระบุ เพชรบุรี
2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน นักศึกษา
2021-09-14 08:39:09
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ อุทัยธานี
2564 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับภูมิทัศน์อาคารหอพัก
2021-09-13 04:26:09
ข้อมูลถูกต้อง ตาก
2564 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนอนนักเรียน
2021-09-13 12:23:09
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ สุโขทัย
2564 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
โรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน นักศึกษา
2021-08-19 21:14:16
ไม่ระบุ อุตรดิตถ์
2564 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน
2021-08-19 21:14:16
ไม่ระบุ เชียงใหม่
2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
2022-05-10 10:16:05
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ กำแพงเพชร
2564 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
โครงการพัฒนา/ซ่อมแซม ห้องน้ำ ห้องส้วม ฝ้า พื้น ผนัง ท่อน้ำ ระบบไฟฟ้า และเตียงนอนหอพัก วิทยาลัยฯ
2022-04-04 11:43:04
ข้อมูลถูกต้อง ลำพูน
2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิง
2022-04-05 11:42:04
ข้อมูลถูกต้อง พิจิตร
2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารเรียน
2022-04-25 10:34:04
ข้อมูลถูกต้อง มุกดาหาร
2564 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมอาคารเรียนลูกเสือ
2021-09-30 08:41:09
ข้อมูลถูกต้อง ศรีสะเกษ
2564 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม
2021-09-07 09:44:09
ข้อมูลถูกต้อง สุรินทร์
2564 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง
2021-08-19 21:14:16
ไม่ระบุ กาฬสินธุ์
2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักศึกษา
2021-09-15 02:25:09
ข้อมูลถูกต้อง สุราษฎร์ธานี
2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ชายหญิง
2021-09-06 01:00:09
ข้อมูลถูกต้อง สงขลา