ข้อมูลกิจกรรมอาชีวะพัฒนา

ลำดับ ปี สถานศึกษา สถานที่/ประเภท รายการซ่อม สถานะโครงการ จังหวัด
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ปรับปรุงอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างยนต์
2022-09-27 11:15:09
ข้อมูลถูกต้อง กาญจนบุรี
2565 ความก้าวหน้า 90 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
พัฒนาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานภายในสถานศึกษา สิ่งปลูกสร้าง ห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบไฟฟ้า ครุภัณฑ์ ฯลฯ
2022-09-30 10:09:09
ข้อมูลถูกต้อง กาฬสินธุ์
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
กิจกรรมชมรมวิชาชีพร่วมใจ จิตอาสาซ่อมสร้าง พัฒนาสถานศึกษาด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า
2022-09-27 03:27:09
ข้อมูลถูกต้อง กาฬสินธุ์
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ระบุรายละเอียดการซ่อมแซม
2022-09-22 08:04:09
ข้อมูลถูกต้อง กำแพงเพชร
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
2022-09-23 09:23:09
ข้อมูลถูกต้อง จันทบุรี
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ระบุรายละเอียดการซ่อมแซม
2022-09-23 03:12:09
ข้อมูลถูกต้อง จันทบุรี
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
1.ปรับปรุงห้องฝึกอาชีพให้กับประชาชน (Fix it Center แบบถาวร) 2.กั้นห้องกระจกศาสตร์พระราชา อาคารวิทยบ
2022-09-26 02:32:09
ข้อมูลถูกต้อง จันทบุรี
2565 ความก้าวหน้า 99 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ระบุรายละเอียดการซ่อมแซม
2022-09-26 09:13:09
ข้อมูลถูกต้อง ฉะเชิงเทรา
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
1.ซ่อมแซมเก้าอี้แลคเชอร์ 2. ทำตาข่ายกันนก 3.ทาสีภายในอาคาร 4.ซ่อมแซมรั้วรอบวิทยาลัย
2022-11-16 09:14:11
ข้อมูลถูกต้อง ฉะเชิงเทรา
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมรั้ว ป้อมยาม อาคาร ฝาครอบท่อระบายน้ำ
2022-09-16 02:50:09
ข้อมูลถูกต้อง ชลบุรี
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
โครงการ บูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (
2022-09-26 10:41:09
ข้อมูลถูกต้อง เชียงราย
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
โครงการอาชีวะพัฒนา งานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง งานซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ งานซ่อมแซมแอร์และระบบไฟฟ้า
2022-09-28 10:42:09
ข้อมูลถูกต้อง เชียงใหม่
2565 ความก้าวหน้า 90 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ระบุรายละเอียดการซ่อมแซม
2022-11-25 10:00:11
ข้อมูลถูกต้อง นครปฐม
2565 ความก้าวหน้า 50 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ระบุรายละเอียดการซ่อมแซม
2022-11-21 02:55:11
ข้อมูลถูกต้อง นครราชสีมา
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานภายในสถานศึกษา สิ่งปลูกสร้าง ห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบไฟ
2022-09-27 04:07:09
ข้อมูลถูกต้อง นครราชสีมา
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ระบุรายละเอียดการซ่อมแซม
2022-09-27 03:25:09
ข้อมูลถูกต้อง นครศรีธรรมราช
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แผนกคอมพิวเตออร์ธุรกิจ
2022-09-27 01:14:09
ข้อมูลถูกต้อง น่าน
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
การซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า
2022-09-22 09:57:09
ข้อมูลถูกต้อง หนองคาย
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง
วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมวิทยาลัยตนเอง
2022-09-26 03:17:09
ข้อมูลถูกต้อง บุรีรัมย์
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมและระบบไฟฟ้าภายในสถานศึกษา
2022-09-27 06:49:09
ข้อมูลถูกต้อง บุรีรัมย์
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ระบุรายละเอียดการซ่อมแซม
2022-11-18 02:17:11
ข้อมูลถูกต้อง ปทุมธานี
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคธัญญบุรี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมโครงสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ห้องน้ำ และระบบไฟฟ้า
2022-09-27 12:45:09
ข้อมูลถูกต้อง ปทุมธานี
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสถานศึกษา
2022-09-26 10:27:09
ข้อมูลถูกต้อง ประจวบคีรีขันธ์
2565 ความก้าวหน้า 60 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ระบุรายละเอียดการซ่อมแซม
2022-11-15 02:49:11
ข้อมูลถูกต้อง พังงา
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ชุดการเรียนรู้ระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์
2022-09-23 01:25:09
ข้อมูลถูกต้อง พัทลุง
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา 2. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธ
2022-11-18 04:08:11
ข้อมูลถูกต้อง พัทลุง
2565 ความก้าวหน้า 70 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
โครงการซ่อมแซมหอพักนักศึกษาโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต
2022-11-18 04:33:11
ข้อมูลถูกต้อง ร้อยเอ็ด
2565 ความก้าวหน้า 90 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
โต๊ะคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า
2022-09-26 08:51:09
ข้อมูลถูกต้อง ร้อยเอ็ด
2565 ความก้าวหน้า 95 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในสถานศึกษา สิ่งปลูกสร้าง ระบบไฟฟ้า
2022-11-14 05:24:11
ข้อมูลถูกต้อง ราชบุรี
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(จิตอาสา)
2022-09-26 04:27:09
ข้อมูลถูกต้อง ลำปาง
2565 ความก้าวหน้า 60 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาชีพ
2022-09-23 04:46:09
ข้อมูลถูกต้อง ศรีสะเกษ
2565 ความก้าวหน้า 95 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
1.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 2.สร้างเวทีอเนกประสงค์ 3.ห้องพยาบาลวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
2022-09-29 11:07:09
ข้อมูลถูกต้อง สกลนคร
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบไฟฟ้า,อบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรุ้ด้านเทนโนโลยีใหม่
2022-09-25 05:08:09
ข้อมูลถูกต้อง สุพรรณบุรี
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่พักผ่อนของ
2022-10-25 07:36:10
ข้อมูลถูกต้อง สุราษฎร์ธานี
2565 ความก้าวหน้า 90 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
1)เทพื้นอาคารอเนกประสงค์ 2)ปรับปรุงห้องเก็บของ 3)ซ่อมเเซ่มอาคารบ้านพักนักศึกษา 4)ออกหน่วยบริการปร
2022-09-27 04:32:09
ข้อมูลถูกต้อง หนองบัวลำภู
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
1.เทพื้นโรงจอดรถหลังอาคาร 8 2.งานโรงจอดรถหลังอาคาร 8 3.งานซ่อมแซมหลังคาอาคาร 2 4.งานซ่อมแซมห้องน้ำ
2022-12-27 10:50:12
ข้อมูลถูกต้อง อุดรธานี
2565 ความก้าวหน้า 85 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ปรุบปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา
2022-11-22 12:03:11
ข้อมูลถูกต้อง อุดรธานี
2565 ความก้าวหน้า 70 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
1. ซ่อมไฟฟ้า จำนวน 123 จุด 2.ซ่อมแอร์ ล้างแอร์ จำนวน 117 เครื่อง 3. ทาสีอาคาร จำนวน 5 อาคาร 4.ปรับ
2022-09-27 04:00:09
ข้อมูลถูกต้อง อุตรดิตถ์
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
โรงเรียนดงเสลา
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมพื้นอาคารเอนกประสงค์
2022-09-21 01:26:09
ข้อมูลถูกต้อง กาญจนบุรี
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
โรงเรียนวัดถ้ำองจุ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนชาย
2022-09-23 01:51:09
ข้อมูลถูกต้อง กาญจนบุรี
2565 ความก้าวหน้า 95 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดจุฬามณี
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมพื้นห้องเรียน
2022-11-11 12:38:11
ข้อมูลถูกต้อง พระนครศรีอยุธยา
2565 ความก้าวหน้า 70 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนทางหลวง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
2022-11-11 01:53:11
ข้อมูลถูกต้อง พระนครศรีอยุธยา
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมเชิงชายกันสาดอาคารอนุบาล
2022-09-23 04:40:09
ข้อมูลถูกต้อง ราชบุรี
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม
2022-09-27 03:15:09
ข้อมูลถูกต้อง เพชรบุรี
2565 ความก้าวหน้า 95 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
โรงเรียนป่าเต็งวิทยา
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอาคารเรียนอาคารประกอบ
2022-09-26 12:58:09
ข้อมูลถูกต้อง เพชรบุรี
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมโรงจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน
2022-09-28 08:58:09
ข้อมูลถูกต้อง สระแก้ว
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนหนองแดน
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมพื้นอาคารเรียน
2022-09-27 04:30:09
ข้อมูลถูกต้อง กำแพงเพชร
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารอนุบาล)
2022-09-24 11:16:09
ข้อมูลถูกต้อง พิษณุโลก
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
โรงเรียนบ้านน้ำหอม
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมหอพักชาย โรงอาบน้ำ และห้องพยาบาล
2022-10-27 03:24:10
ข้อมูลถูกต้อง ตาก
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร
2022-10-20 04:51:10
ข้อมูลถูกต้อง เชียงใหม่
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านห้วยตอง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียนอเนกประสงค์
2022-09-30 11:17:09
ข้อมูลถูกต้อง เชียงใหม่
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน แบบ 6 ที่นั่ง/27 หญิง
2022-09-26 11:38:09
ข้อมูลถูกต้อง เชียงราย
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
โรงเรียนบ้านเทอดไทย
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน
2022-11-15 10:48:11
ข้อมูลถูกต้อง เชียงราย
2565 ความก้าวหน้า 98 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร
โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอาคารเรียน สปช. 105/29 ป.1 ฉ
2022-09-23 03:40:09
ข้อมูลถูกต้อง สกลนคร
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบระบายอากาศอเนกประสงค์ สปช.2
2022-09-26 02:01:09
ข้อมูลถูกต้อง สกลนคร
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
โรงเรียนบ้านหนองคันนา
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน สปช.105/29
2022-09-14 01:01:09
ข้อมูลถูกต้อง สุรินทร์
2565 ความก้าวหน้า 85 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
โรงเรียนโอทะลัน
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมเหล็กดัดห้องสมุด
2022-11-15 12:15:11
ข้อมูลถูกต้อง สุรินทร์
2565 ความก้าวหน้า 20 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอ่างล้างหน้า แปรงฟัน
2022-11-23 01:44:11
ข้อมูลถูกต้อง สงขลา
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
โรงเรียนบ้านมูโนะ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2022-10-04 09:08:10
ข้อมูลถูกต้อง นราธิวาส
2565 ความก้าวหน้า 80 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ศูนย์การเรียนรู้บ้านน่าโต่
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมโรงเลี้ยงหมู
2022-09-28 09:45:09
ข้อมูลถูกต้อง เชียงราย
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนห้วยลู่
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องครัวบ้านพักครู ห้องครัวศูนย์ฯ และบ่อเลี้ยงกบ
2022-11-03 09:34:11
ข้อมูลถูกต้อง น่าน
2565 ความก้าวหน้า 98 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมบ้านพักนักศึกษา
2022-09-30 10:33:09
ข้อมูลถูกต้อง สุราษฎร์ธานี
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมหอพักนักศึกษา และอาคารเรียน
2022-09-27 10:54:09
ข้อมูลถูกต้อง นครสวรรค์
2565 ความก้าวหน้า 60 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมอาคารหอพักระยะสั้น 2
2022-09-30 01:19:09
ข้อมูลถูกต้อง พังงา
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซมและทาสีรั้ววิทยาลัย
2022-09-28 11:51:09
ข้อมูลถูกต้อง ลำพูน
2565 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
สถานศึกษา สังกัด สอศ.
ซ่อมแซม ห้องน้ำ ห้องส้วม
2022-09-27 03:34:09
ข้อมูลถูกต้อง สุรินทร์