แสดงสถานศึกษาลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อผู้ลงทะเบียน สถานศึกษา ลงทะเบียน Line จังหวัด
มณีวรรณ ทะนันไชย
0894325337
วิทยาลัยเทคนิคน่าน เมืองน่าน น่าน
นายวิสารท์ เสมา
0885957380
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เมือง สกลนคร
นางสาวปริศนา ลำขุนทด
0909799698
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เมือง นครราชสีมา
นายนพรัตน์ ขำแก้ว
0612430359
วิทยาลัยเทคนิคพังงา เมือง พังงา
สุพร สยามพันธ์
0899780069
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว บางแก้ว พัทลุง
วสันต์ อารีย์
0880614850
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา บางละมุง ชลบุรี
นายรตินันท์ ปัญญาใส
0653932389
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
นายอุดม ปักกาสาร
0807255551
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เมือง บุรีรัมย์
กรรณิการ์ โมลาขาว
0810662923
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง เขาวง กาฬสินธุ์
นางสาวยุพดี ชุมพราหมณ์
0612369789
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
นางสาวจิตราวรรณ บุตราช
0819882639
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
นายจักรพันธ์ จันทร์เขียว
0966707711
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เมือง อุตรดิตถ์
นายวรายุทธ มารุตวงษ์
0822243328
วิทยาลัยเทคนิคธัญญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี
นายวิษณุ เกิดยอด
0830686807
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เมือง กำแพงเพชร
นายนคร เขียวอรุณ
0838059196
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ศศิพร ลายประดิษฐ์
091-2527458
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา
นายจตุรงค์ แดงตั๋น
0895911826
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง แม่ออน เชียงใหม่
นายเรวัตร พิลิ
0804090107
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ราษไศล ศรีสะเกษ
สุมลฑา บัวหลวง
0853769367
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เมือง เพชรบุรี
ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ ขุนคำ
0861825484
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เมือง เชียงราย
นางสาวฆัทนียา กาวีพันธ์
0869305786
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เมือง พิษณุโลก
นายนฤนาท ประชุมสุข
0925369569
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เมือง จันทบุรี
นายพิษณุ รักษาศีล
0860994591
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เมือง จันทบุรี
นางสาววัลลีย์​ เกิดพงษ์​
0831657425​
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เมือง กำแพงเพชร
สำราญ วงษ์ชมภู
0967529333
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม นายายอาม จันทบุรี
นางสาวนุชจรี หนูดำ
0926534300
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
นายศุภวัฒน์ พุฒธะพันธ์
0928259852
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เมือง สุรินทร์
ภัทรพร ห่อประภัทร์พงศ์
0626416569
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง บา้นโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
นายหรอหมาน นกแอนหมาน
0816095645
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
ศุภลักษณ์ ชูเพชร
0817472674
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี พนม สุราษฎร์ธานี
นายบุญเลิศ พวงมาลา
0984615533
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมือง ราชบุรี
นายลิขิต ทุมมี
0952133555
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เมือง อุดรธานี
นางสาวธัญญลักษณ์ กันทะแก้ว
0851830144
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย
นางสาวหทัยรัตน์ ลำพอง
0967145878
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
นายแสงทวี ปัญสมคิด
0651909542
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เมือง เชียงราย
นางสาวกานติภา ขวัญคุม
0807112617
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
น้ำทิพย์ ศรีดาวงศ์
042721991
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
นายดำรงค์ พลเสน
0957867171
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เมือง นครปฐม
ว่าที่ร้อยตรีรุจาภา ปิงเมือง
0988796613
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แม่สอด ตาก
เมทินี อินทิสอน
0967983135
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
นายสุทธิศักดิ์ เสียงเพราะ
0935510233
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ สังขะ สุรินทร์
นายสรศิษฎ์ ธรรมศิริ
0879920748
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
นายโสวัตร ประพันธมิตร
0892740905
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด
นายอัครเดช จรัลรัมย์
0638365792
วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์
นายคมราช งาคม
0899497411
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ
0925706879
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ตะกั่วทุ่ง พังงา
นางพจนี นาสิทธิ์
0949897937
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมือง นครศรีธรรมราช
ว่าที่ร้อยตรีภัทราวุฒิ แสงกล้า
0624435546
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เมือง ปทุมธานี
นายคมกริช บุญวงค์
0832997992
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เมือง เชียงราย
นายวิทยา วังแวว
0871759513
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
ศรัณภัสร์ พุฒิมโนสิทธิ์
0804536154
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ เมือง นครสวรรค์
นางสาวหัทยา ชัยมา
0811869262
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ปราสาท สุรินทร์
นางสาวขนิษฐา สุขรื่น
0856667566
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
นายไพโรจน์ ขุนทอง
0899859041
วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว
นายอรรถพล พรายมณี
0926684815
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ท่าม่วง กาญจนบุรี
นางสาวศิริพันธ์ พันเรือง
0980157126
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
นายยุทธศักดิ์ บัวนาค
0812379589
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เมือง อุดรธานี
นายวิษณุ เมืองมุงคุณ
0910203931
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร เมือง สกลนคร
นางสาววรรณพา พยาแก้ว
089-9996875
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง เกาะคา ลำปาง
ชลกานต์ ศรีสุนทร
0818723896
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ บึงกาฬ หนองคาย
บุญยนุช แก้วมณี
0956484428
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด