แสดงสถานศึกษาลงทะเบียน

ลำดับ ชื่อผู้ลงทะเบียน สถานศึกษา ลงทะเบียน Line ยันยัน Line อำเภอ จังหวัด
นางสาวชาคริยา แสงสุริยะ
0882724452
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง YES NO โนนดินแดง บุรีรัมย์
ชาญณรงค์ เกิดเจริญ
0868435500
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว YES YES อรัญประเทศ สระแก้ว
พรพิมล พลนิกร
0882244191
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี YES NO เมือง ลพบุรี
นายอรัญ แก้วเพ็ชร
0892944344
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี YES NO พัมนานิคม ลพบุรี
นางสาวนูรา แวดอเลาะ
0879616580
วิทยาลัยการอาชีพรามัน YES NO รามัน ยะลา
นายไพโรจน์ จันทร์หอม
0865352081
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี YES NO เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
นายธวัชชัย เศวตปวิช
0985865197
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ YES NO เมือง แพร่
นางเกศริน เหรียญแก้ว
0818853198
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย YES NO เมือง เชียงราย
ปรีดา ตรงสาหัส
0615652551
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี YES NO เพ็ญ อุดรธานี
นางสาวสุดารัตน์ บุตรงาม
0912727398
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี YES NO ท่าม่วง กาญจนบุรี
นายวิชาญ สินชยกุล
0621963962
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี YES NO เมือง อุดรธานี
นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง
0877797929
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร YES NO พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
นางสาวพัชนี เปรมปรี
0852382639
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น YES NO วังน้ำเย็น สระแก้ว
นานเสกสรรค์ จันทร
0804839094
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร YES YES บางไทร พระนครศรีอยุธยา
ธันยธร ฉุนอิ่ม
0859920921
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 YES NO ชะอำ เพชรบุรี
นางสาวภคมน บือนา
0632252446
วิทยาลัยการอาชีพเบตง YES NO เบตง ยะลา
น.ส.อรชร เปี่ยมปาน
0886048086
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด YES NO บ้านลาด เพชรบุรี
นายพิพัฒน์ สุขบุญ
0872560988
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี YES NO เมือง อุบลราชธานี
นางสาวกานติภา ขวัญคุม
0807112617
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก YES YES สุไหงโก-ลก นราธิวาส
นางปราณี หมื่นจันทร์
0864397209
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง YES NO ปง พะเยา
นายวิชิต วงศ์ศิริศักดิ์
062-1071688
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย YES NO ประโคนชัย บุรีรัมย์
นายสัมฤทธิ์ แสงสว่าง
053673912
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย YES NO เมือง เชียงราย
นายจตุพล ขันตี
0908911810
วิทยาลัยการอาชีพเทิง YES NO เทิง เชียงราย
ธีรพงษ์ ตรีกุล
0955532917
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี YES NO เมือง ลพบุรี
นางสาวขนิษฐา สุขรื่น
0856667566
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา YES YES พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ
0806345790
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง YES NO บางปะกง ฉะเชิงเทรา
นายประเสริฐ ยุทธสะอาด
0875188283
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี YES NO นาทวี สงขลา
นายศราวุธ คุ้มไพฑูรย์
0868596431
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ YES NO บ้านผือ อุดรธานี
นายศราวุฒิ จันทรังษี
096-3836763
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร YES NO เมือง สกลนคร
พรพิมล สีไว
0851602393
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง YES NO เขาวง กาฬสินธุ์
นายรัฐศาสตร์ ดีรัศมี
0818383774
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา YES YES เมือง ฉะเชิงเทรา
นายพีรพล พลอยศรี
0806773623
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง YES NO จอมทอง เชียงใหม่
นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย
0882606001
วิทยาลัยการอาชีพสอง YES NO สอง แพร่
นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์
558965678
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก YES NO วังเจ้า ตาก
นายธนภัทร สุขดี
0857603912
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน YES NO สว่างแดนดิน สกลนคร
นายกอบศักดิ์ ดิษโสภา
0874689882
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ YES NO จะนะ สงขลา
นางจารุวรรณ ศีลพร
0838724263
วิทยาลัยเทคนิคตาก YES NO เมือง ตาก
นายอัศวิน ขำอรุณ
0841425005
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี YES NO เมือง สุพรรณบุรี
นายวรภพ การินทร์
0895591606
วิทยาลัยเทคนิคปัว YES YES ปัว น่าน
นายศุกร์ อุบล
0612030329
วิทยาลัยเทคนิคยะลา YES NO เมือง ยะลา
นายพนมเดช นพอาจ
0857402544
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู YES NO เมือง หนองบัวลำภู
สุมลฑา บัวหลวง
0853769367
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี YES YES เมือง เพชรบุรี
นายพิพัฒน์ บุญศิริ
0819447338
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน YES YES พนมทวน กาญจนบุรี
นายยุทธนา เขียวนิล
0962087883
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา YES YES เวียงสา น่าน
นางสาวมุกดา มะณี
053 953392
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง YES NO เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
นายฤทธิ์ธิธรรม เจียมพิศุทธิ์
0992936699
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ YES YES เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
นางสาวศิริลักษณ์ ทับทิม
0838801163
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี YES NO เมือง ราชบุรี
นางสาวฮายาตี อารียา
0863116174
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี YES NO เมือง ปัตตานี
นางสาวปภาวรินทร์ แงวกุดเรือ
0956625396
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย YES NO ด่านซ้าย เลย
นายชรายุทธ์ หอมสุวรรณ
0871219669
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 YES NO โคกสำโรง ลพบุรี
นางสาวรุ่งรวิน ไชยมุสิก
0849659975
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี YES NO หนองจิก ปัตตานี
นางสาวจารุวรรณ แดงมา
077399079
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี YES YES พนม สุราษฎร์ธานี
สุรพรชัย อินพรหม
0817042807
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี YES NO ด่านช้าง สุพรรณบุรี
นายปัณณทัต คำหอม
0843634569
วิทยาลัยการอาชีพฝาง YES NO ฝาง เชียงใหม่
นางสาวกิตติพร เรือนก้อน
0633210742
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร YES NO เมือง สกลนคร
นายราชัน ทองคำ
0863029505
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี YES NO ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ณภาภัช โฉมเฉลา
0929268702
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ YES NO บ่อไร่ ตราด
สุดาวัลย์ โรจนบัณฑิต
0894235063
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ YES NO เมือง บุรีรัมย์
นางนพรัตน์ ทองแก้ว
0810470878
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม YES NO พรรณานิคม สกลนคร
วรางคณา ชาติเหิม
0933928573
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ YES YES สังขะ สุรินทร์
ชัญญานุช ไชยวงค์
0957874965
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง YES NO แม่ออน เชียงใหม่
นายวรายุทธ บุญรอด
089-2831874
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง YES NO นางรอง บุรีรัมย์
ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ ใยขาว
0863373795
วิทยาลัยการอาชีพเสนา YES NO เสนา พระนครศรีอยุธยา
นางอังคณา คำจันทร์
0965894781
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย YES NO เมือง เชียงราย
นางศรัณยา ศิรินันท์
0861782869
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง YES NO แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
นายแสนศักดิ์ นาโสก
0616356652
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร YES YES เมือง มุกดาหาร
นายธนวัฒน์ ทองนุ้ย
0955098507
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง YES NO เมือง พัทลุง
นางมณีวรรณ ทะนันไชย
0894325337
วิทยาลัยเทคนิคน่าน YES YES เมืองน่าน น่าน
นายกฤษนเดช. ราษีทอง
0969191561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ YES NO เมือง สุรินทร์
นายสุธัน อินโท
0899743306
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา YES NO รัตภูมิ สงขลา
นางจรรยา หาญอาวุธ
0980960294
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา YES NO สี่คิ้ว นครราชสีมา
นายชุติเทพ​ มาดีตีระเทวาพงษ์
0902739472
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ YES YES ขุนหาญ ศรีสะเกษ
นายพงศ์ภิญโญ ตรีลาภี
0954268048
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว YES NO สอยดาว จันทบุรี
นางสาวอังสุมาลิน สุภาศรี
0933299761
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน YES NO หัวตะพาน อำนาจเจริญ
นางสาวปิยาภรณ์ ไหมทอง
083-0258189
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร YES NO เมือง กำแพงเพชร
ศิรินภา
0967790526
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม YES NO เมือง นครพนม
นางศิรัญญาพร บุรินทร์รัตน์
0850443901
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย YES NO นครไทย พิษณุโลก
นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์
081-1128313
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน YES NO แม่ทา ลำพูน
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
0817905133
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ YES YES เมือง ศรีสะเกษ
นายเชษฐา ทองพรหม
0980902450
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี YES NO กระบุรี ระนอง
นายสมศักดิ์ ปริตัง
045429050
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม YES YES เดชอุดม อุบลราชธานี
นางสาวชนกานต์ เติมเกาะ
0631921351
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย YES YES เขาย้อย เพชรบุรี
สุวัฒน์ รัตนเอม
0887900738
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร YES YES สิงหนคร สงขลา
นายมนตรี หิสวาณิชย์
0805172188
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ YES YES เมือง อุตรดิตถ์
นายจิรายุ รัตน์เถลิงศักดิ์
0642957589
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร YES YES สามง่าม พิจิตร
นายศุภวัฒน์ พุฒธะพันธ์
0928259852
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ YES YES เมือง สุรินทร์
บรรพต วันทอง
0849096895
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร YES YES เมือง กำแพงเพชร
นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
0902582850
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล YES YES ตระการพืชผล อุบลราชธานี
นายสถาพร เนินทราย
0828866362
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ YES YES เมือง ประจวบคีรีขันธ์
นายสมหมาย ศรีสุทธิ์
0817941606
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว YES YES วัฒนานคร สระแก้ว
อนัญญา พานิชเลิศ
0615439868
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี YES YES เมือง กาญจนบุรี
ว่าที่ร้อยตรีรุจาภา ปิงเมือง
0988796613
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด YES YES แม่สอด ตาก
นายเสฏฐวุฒิ ดวงละออ
0959473217
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี YES YES เมือง อุทัยธานี
นายสมศักดิ์ ประชัน
0833303325
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย YES YES ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
นางสาวอารียา เลนตะขบ
0986486434
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี YES YES โพธาราม ราชบุรี
นางสาวหัทยา จ๋าก๋าง
0930456157
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง YES YES ป่าซาง ลำพูน
นายวสุศักดิ์ ชุรินทร
0621536156
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี YES YES เมือง อุทัยธานี
สราวรรณ สร้อยเพ็ชร์
0829620571
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย YES YES เมืองสุโขทัย สุโขทัย
นางมณฑาทิพย์ สวัสดีรักษา
0802221819
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ YES YES หาดใหญ่ สงขลา
นายจักรพรรดิ์ พันธ์หมุด
0910058246
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล YES YES ดอนตาล มุกดาหาร