ข้อมูลสถานศึกษาได้รับงบประมาณ

ลำดับ ประเภท สถานศึกษา สถานะรายงานผล ภาค อำเภอ จังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย YES ภาคกลาง เขาย้อย เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง มุกดาหาร
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคปัว YES ภาคเหนือ ปัว น่าน
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง YES ภาคเหนือ ป่าซาง ลำพูน
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน YES ภาคกลาง พนมทวน กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด YES ภาคเหนือ แม่สอด ตาก
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา YES ภาคเหนือ เวียงสา น่าน
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย YES ภาคเหนือ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังขะ สุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก YES ภาคใต้ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร NO ภาคเหนือ เมือง กำแพงเพชร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร YES ภาคเหนือ สามง่าม พิจิตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี NO ภาคกลาง ชะอำ เพชรบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี YES ภาคกลาง โพธาราม ราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร YES ภาคกลาง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร อรัญประเทศ สระแก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี YES ภาคใต้ พนม สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี YES ภาคเหนือ เมือง อุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมือง ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ YES ภาคเหนือ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดชอุดม อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคน่าน YES ภาคเหนือ เมืองน่าน น่าน
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ YES ภาคกลาง เมือง ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา NO ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี YES ภาคกลาง เมือง เพชรบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วัฒนานคร สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย YES ภาคเหนือ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ YES ภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ YES ภาคเหนือ เมือง อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี YES ภาคเหนือ เมือง อุทัยธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดอนตาล มุกดาหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร YES ภาคใต้ สิงหนคร สงขลา
วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี YES ภาคกลาง เมือง กาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ NO ภาคเหนือ ฟากท่า อุตรดิตถ์